Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για το 2012

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης προσκαλεί τα µέλη του Συµβουλίου στην 1η τακτική δηµόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα στις 3-2-2012 ηµέρα Παρασκευή ώρα 19.00 µ.µ. µε τα παρακάτω θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του.
1. Έγκριση τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2012
2. Έγκριση κατανοµής ΣΑΤΑ έτους 2012
3. Ορισµός αιρετών µελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δηµοτικών έργων αξίας µέχρι του ποσού των 5.869,40 € «Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης για συνεδρίαση»

4. Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριµήνου υλοποίησης προϋπολογισµού οικ. έτους 2011
5. Ορισµός αιρετών µελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δηµοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 5.869,40 €
6. Ορισµός αιρετού µέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων έτους 2012
7. Ορισµός µελών για την διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη µελών για την συγκρότηση επιτροπών (αξιολόγησης/ γνωµοδότησης και διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής προµηθειών έτους 2012, παραλαβής δηµοτικών έργων µέχρι του ποσού των 5.869,40 €, παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών,διενέργειας διαγωνισµών αξιολόγησης προσφορών για προµήθειες ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων- µηχανηµάτων & ελαστικών, επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, οχηµάτων).
8. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο ΕΣ.ΠΑ. του έργου “Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του Δήµου Σαµοθράκης στα υπό ένταξη έργα και ενέργειες στο ΕΣΠΑ”.
9. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήµου Σαµοθράκης και Διακρατικής Συνεργασίας, στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENPI CBC Mediterranean Sea Basin 2007-2013 ¨Προωθώντας το Βιώσιµο Τουρισµό και Οικοτουρισµό (MedSusTec).
10. Περί προγραµµατισµού πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012
11. Έγκριση παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και του ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήµο Σαµοθράκης.
12. Γνωµοδότηση για την νοµιµοποίηση λιµενικών εγκαταστάσεων στο λιµάνι Καµαριώτισσας νήσου Σαµοθράκης
13. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήµου Κοµοτηνής για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργική αναβάθµιση και εφαρµογή µεθοδολογίας Διαχείρισης του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων του Δήµου Κοµοτηνής στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου του έργου µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» - Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριµµάτων Δήµου Σαµοθράκης σύµφωνα µε την υφιστάµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία”.
14. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Δήµου Σαµοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας Διαχείρισής του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήµου Σαµοθράκης” .
15. Έγκριση απολογισµού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήµου Σαµοθράκης οικ. έτους 2010.
16. Έγκριση µετακίνησης Δηµάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήµου
17. Έγκριση µετακίνησης στο εξωτερικό του Προέδρου Επιτροπής Τουρισµού και Δηµοτικού Συµβούλου κ.Παπά Παναγιώτη για συµµετοχή σε έκθεση τουρισµού « EMITT 2012» 09-02-2012 έως 12-02-2012 στην Κωνσταντινούπολη.
18. Έγκριση συµµετοχής τεσσάρων (4) ατόµων στο πρόγραµµα “ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / Εκπαιδευτικές Συµπράξεις GRUNTVIG µε τίτλο «Ι will survive- Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο» και µετακίνησης αυτών, στην Λετονία στις 4 έως 8 Μαρτίου έτους 2012 για να παραστούν στην εκπαιδευτική δράση του προγράµµατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget