Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

7 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης – καθαριότητας σε Κομοτηνή, Μαρώνεια, Σαμοθράκη

Η ΙΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά 7 (επτά) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και
επιτακτικών αναγκών της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Κομοτηνή4 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΜΑΡΩΝΕΙΑ
2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
1 ΥΕ Καθαριστών/στριών – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Αλ. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΙΘ΄
Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων υπόψη της κ. Τάνιας Αγγορούδη
(τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411 και 21517).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο
ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στον Νομό που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα
με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget