Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

1 πρόσληψη στη Σαμοθράκη για εργασία στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Αλεξανδρούπολης, (στο
Υποπρακτορείο Σαμοθράκης,) που εδρεύει στο Νησί της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ενός (1)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων (Εναερίων-Υπογείων Δικτύων)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Καποδιστρίου 24, Τ.Κ. 681 00 – Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη: κυρίας Δεληγιάννη Βασιλικής, (τηλ. επικοινωνίας: 25510-28311).
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 26/09/2014 έως και 06/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget