Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

2 δημόσιες τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 24η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 18.30 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Έγκριση ισολογισμού, απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2013
______________________________________________________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 25η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη ώρα  19.30 μ.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Θ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης, (ΠΕΣΔΑ)- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στέρεων Αποβλήτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία¨
 7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Θ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου ¨Λειτουργική αναβάθμιση συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης.
 8. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κάρτα χρονοχρέωσης) αρδευτικών γεωτρήσεων
 9. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή παλαιών λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης.
 10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης
 11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί καθορισμού αξίας υδρομέτρων ύδρευσης, τέλους ελέγχου/εγκατάστασης υδρομέτρου και κατ’ αποκοπή χρέωσης σε καταναλωτές που δεν έχουν υδρόμετρα στις περιοχές που δεν έχει αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης¨
 12. Έγκριση προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
 13. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ 2014
 14. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 16. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
 17. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να παραστεί στις εκλογές του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
 18. Έγκριση παραλαβής της υδρογεωλογικής μελέτης για εμπλουτισμό υπεδάφους με επεξεργασμένα απόβλητα σφαγείου Δήμου Σαμοθράκης
 19. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων¨
 20. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης δημοτικής έκτασης 2.958,43 τ.μ. με ιδιωτική ίσης αξίας προς ανταλλαγή με σκοπό την δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής ενημέρωσης για εκπαιδευτικές ανάγκες του Γυμνασίου- Λυκείου και λοιπών σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης .
 21. Έγκριση δωρεάς λεωφορείου στο Υπολιμεναρχείο Σαμοθράκης
 22. Περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ.  της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης λόγω μη αποδοχής της θέσης (αρίθμ. 281/2014 σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
 23. Αιτήσεις πολιτών                                                           

 Ο Πρόεδρος
  Παπάς Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget