Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσληψη προσωπικού για το έργο: "Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη"

Ανακοινώνεται η πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού- ΥΕ τεχνίτες υψηλής ειδίκευσης- με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου : «Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη» για χρονικό διάστημα από την ημερ. πρόσληψης έως 31-10-2015 έκαστος, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
(για αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες -κατασκευή λιθοδομών)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 4 (τέσσερις) θέσεις

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αρχαιολογικός Χώρος Σαμοθράκης (Ιερό των Μεγάλων Θεών)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την ημερ.πρόσληψης έως 31-10-2015

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι
αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης στη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 00 Κομοτηνή (Γραφείο Πρωτοκόλλου για την αριθ. 370/06-02-2015 προκήρυξη)
Υπόψη κας Τ. Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 21517), εντός προθεσμίας 5 (πέντε) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο - 4 -
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α.
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
(από 09-02-2015 έως 13-02-2015) από τις 9:30 έως τις 15:00.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget