Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ

 Ο Δήμος Σαμοθράκης πληροφορεί τους πολίτες του, ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το εφάπαξ επίδομα ένδειας.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο ΚΕΠ του Δήμου (Χώρα Σαμοθράκης, ισόγειο Δημαρχείου) από Δευτέρα έως Παρασκευή  και ώρες 09:00-13:00. Η περίοδος κατάθεσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών είναι μέχρι εξαντλήσεων της πίστωσης για το έτος 2015.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία μας).
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης (απορίας).
Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της αναγνωριστικής απόφαση χορήγησης επιδόματος.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Συμβόλαιο σπιτιού ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος
Οποιοδήποτε παραστατικό δικαιολογεί την έκτακτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το άτομο ( έξωση, φυσική καταστροφή- όπως πλημμύρα, πυρκαγιά- ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιος θάνατος, διαζύγιο, απόλυση από την εργασία).
Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών.
Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή κοινωνική έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό που είναι προαπαιτούμενη της διαδικασίας.
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία.
Το ανωτέρω βοήθημα, θα χορηγηθεί εφάπαξ και το δικαιούνται οικογένειες, Ελλήνων και Αλλοδαπών, (και μονογονεϊκές που αποτελούνται από τον γονέα και τα τέκνα του- ανήλικα ή ενήλικα άγαμα- που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα, στον Δήμο Σαμοθράκης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget