Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας με δείκτη επικινδυνότητας 4-5

Εκδόθηκε η Απόφαση, με ΑΔΑ: Ω4047ΛΒ-Δ4Ο, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου, κατ’ εντολή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γεωργίου Παυλίδη, σύμφωνα με την οποία, καθόλη τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, θα
απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Σαμοθράκης όταν ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι 4 ή 5, δηλαδή υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ή κατόπιν εισήγησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης μετά από ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή. Η απόφαση θα εφαρμόζεται κατόπιν της σχετικής έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με εισήγηση της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Έβρου. Η έναρξη και λήξη της εφαρμογής θα ανακοινώνεται με σχετικό Δελτίο Ενημέρωσης από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.

       Ο  Αντιπεριφερειάρχης
                        της  Περιφερειακής Ενότητας  Έβρου 
   ως Πρόεδρος  του Σ.Ο.Π.Π

            Έχοντας υπόψη:
             1.  Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
                  Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
2. Το Ν. 3013/02 (άρθρο 12) ‘’Περί αναβάθμισης Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές
    διατάξεις’’
3.   Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’
4.   Το με ΑΠ: 641/22-04-2015 ‘’Πρακτικό του Σ.Ο.Π.Π  Πυρκαγιών  /Περιφερειακής
       Ενότητας  Έβρου
5.   Το με ΑΠ: 2195-03-04-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣΩΤ. &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ- 
       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
      ‘‘Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των               
      Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015 ΄΄
6. Την με ΑΠ: 2933/06-05-2015 έγγραφο  ΥΠ.ΕΣΩΤ. &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ- 
       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                  ‘’  Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την  
                   αντιπυρική περίοδο 2015΄΄
            7.  Την   955/01-07-2015   με   ΑΔΑ:   60Ρ9465ΦΘΕ-ΑΜ6   Απόφαση   του   Υπουργού  
                  Εσωτερικών   & Διοικητικής    Ανασυγκρότησης    για    εξουσιοδότησης    των    ασκούντων   
                  καθήκοντα    Γενικών Γραμματέων των  Αποκεντρωμένων  διοικήσεων  να          
                 εξουσιοδοτήσουν    τους  Περιφερειάρχες    οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους
                 αρμόδιους  Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά    Όργανα    Πολιτικής   
                 Προστασίας   (ΣΟΠΠ)    των    Περιφερειακών    Ενοτήτων προκειμένου   να   αποφασίζουν  
                 για   την εφαρμογή   του   μέτρου   της   απαγόρευσης   της κυκλοφορίας οχημάτων και
              παραμονής  εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές   σε   ημέρες  
              και   ώρες   που   θεωρούνται   επικίνδυνες   λαμβάνοντας   υπόψη   τις ιδιαιτερότητες που
              επικρατούν στην  περιοχή ευθύνης τους. 
       8.    Την   646/3-7-2015   με   ΑΔΑ:ΩΛΥΨΟΡ1Υ-ΟΨ3   εξουσιοδότηση      του   εκτελών   χρέη  
             Γενικού Γραμματέα   Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Μακεδονίας   -   Θράκης   προς   τον  
             Περιφερειάρχη  Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης,  όπως  με  εντολή  του  προς  τους 
             Αντιπεριφερειάρχες  των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
            Θράκης, να συγκαλούν τα  Συντονιστικά    Όργανα    Πολιτικής    Προστασίας    (ΣΟΠΠ)    των   
            Περιφερειακών    Ενοτήτων, προκειμένου  να  αποφασίζουν  για  την  εφαρμογή  του  μέτρου 
            της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,
           δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και  ώρες  που  θεωρούνται  επικίνδυνες 
           λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
                                             

                                          Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε

          Ότι καθ όλη την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου ,όταν ο δείκτης επικινδυνότητας 
είναι 4 και 5 λόγο υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς , να εφαρμοστούν τα μέτρα
απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων στις   περιοχές  ευθύνης των Δασαρχείων  
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  -   ΣΟΥΦΛΙΟΥ -  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και της Νήσου  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
1.      ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η κυκλοφορία  πολιτών και  μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων   μέχρι νεωτέρας :
·        Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης
-          Νίψας – Δρυμός
-          Καύσιμα –Παλιά Νίψα
-          Κομάρου – Μεσημβρίας
-          Ριτζάκι – Κολίτσα
-          Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα
                                Ελεγχόμενη κυκλοφορία :
-          Κίρκη – Συκοράχη
-          Αλεξ/λη – Κίρκη
-          Μάκρη – Πλάκα - Μέστη
·        Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου
Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από  τους δρόμους
-          Εθνική Οδός Σουφλί – Πρωβατώνας
-          Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη
-          Δασικός  Δρόμος  Λευκίμης Σαράντα σπίτια
-          Δασικός  Δρόμος  Βυρίνη – Πουλίαδες
-          Δασικός  Δρόμος  Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά
-          Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου – Σουφλί
-          Δασικός δρόμος Λευκίμης - Κιτρινόπετρας

2.      Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλουν την λήψη εκτάκτων μέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισηγήσεως της Δ/σης Π.Υ. περιφερειακής ενότητας Έβρου να εφαρμοσθεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.

3.       ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ   η χρήση  όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ -  ΣΟΥΦΛΙΟΥ -ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

4.      Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά (σπινθήρες από γεωργικούς ελκυστήρες ). Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων ,ΕΚΑΒ , Υπηρεσιών  και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους καθώς και  ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Αν είναι δυνατό για τις ημέρες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (μελισσοκόμοι , Εργασίες με μέσα που δημιουργούν σπινθήρες ) 

5.      Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.

6.      Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

7.      Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο.

8.      Την λήψη των παραπάνω εκτάκτων μέτρων πρόληψης - αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δήμος Διδ/χου) και ειδικά για το Περιαστικό Δάσος "Τσίγλα" και για το χώρο των Αναδασώσεων του οικισμού των Ψαθάδων.
9.      Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων  υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης                                                           Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα απαραίτητα έκτακτα προληπτικά μέτρα, ανάλογα κάθε φορά με τον δείκτη επικινδυνότητας του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π.
10.  Η Εφαρμογή  των αναφερομένων μέτρων θα  υλοποιηθεί με μέριμνα των  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -  ΔΑΣΙΚΩΝ  - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ υπηρεσιών και σχηματισμών του Στρατού ξηράς της Π.Ε Έβρου

11.  Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά και την συνεννόηση με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εβρου.
12.  Οι  μόνιμοι κάτοικοι  που  δραστηριοποιούνται στις  παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.
13.  Ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου και αναδιαμόρφωση τους αν οι συνθήκες το απαιτούν μετά από εισήγηση της Δ/σης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Π.Ε Έβρου

14.  Με πρωτοβουλία των Π/Υ και Δήμων δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των εμπλεκόμενων Δήμων για την λήψη κάθε επιπλέον μέτρου που κρίνεται απαραίτητο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Εβρου.
15.  Με μέριμνα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών γίνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαμβανόμενα μέτρα.
16.  Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

Ο  Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π
                                                                                  Αντιπεριφερειάρχης
                                                                                   Πέτροβίτς  Δημήτριος
 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

α.  Για ενέργεια
1.     Πυροσβεστικές υπηρεσίες Νομού
2.     Δασικές υπηρεσίες Νομού
3.     Αστυνομικές  Δνσεις  Νομού
4.     Δήμοι: Αλεξ/πολης – Σαμοθράκης – Σουφλίου
5.     Δνση Τεχνικών Έργων Αλεξ/πολης
6.     Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις
7.     Φορέας διαχείρισης  Δάσους Δαδιάς-  Λευκίμης –Σουφλίου
8.     Φορέας διαχείρισης   Δέλτα  Έβρου
                                                                                    Έδρες  τους

β.  Για κοιν/ση:
1.      ΥΠ.ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/Γ.Γ.Π.Π
2.      ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/Γραφείο   Περιφερειάρχη
3.      ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ  - - 50 ΤΑΞ. ΠΕΖ/3ο ΕΓ
4.    Τοπικά ΜΜΕ
                                            Έδρες  τους
                    γ.  Εσωτ. Διανομή:
       1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  Περιφ. Ενότητας  Έβρου
                   2. ΠΑΜΘ/Δνση  Πολιτικής  Προστασίας 

         Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

pdf

Πίσω στην κορυφή της σελίδας

Grab this Widget